Pages

Jumat, 19 Oktober 2012

KAWIH SUNDAWASTA: NANDANG GUNTARA
KELAS: XII TKJ 4
1.       Tanah Sunda

Tanah Sunda ( wibawa )
Gemah ripah (tur endah )
Nu ngumbara suka betah
Urang Sunda ( sawawa )
Sing Towéksa (perceka )
Nyangga dharma anu nyata
Ref :Seuweu Padjadjaran
Muga tong kasmaran
Sing tulaten jeung rumaksa
Miara pakaya
Memang sawajibna
Getén titén rumawat
Tanah pusaka

2.       Hariring Nu Kungsi Nyanding

Purnama nu kungsi leungit
ayeuna nganjang ka buruan deui
anu kungsi kapiati
kiwari urang ditepangkeun deui.
Hariring nu kungsi nyanding
ayeuna datang ngahaleuang deui
hayu pataréma tineung
cacapkeun meungpeung aya kasempetan

Ayeuna mangsa nu éndah
hayu urang suka bungah
caang bulan opat belas
narawangan haté bangbras
Ayeuna mangsa nu éndah
hayu urang suka bungah
caang bulan opat belas
narawangan ati bangblas.

3.      Imut Malati

Imut malati
wengi tadi geuningan patepang deui
nu kapiati ti kapungkur
jungjunan dianti-anti

Ti Gunung Putri
sareng saha salira lungsur ka landeuh
lagu kamari ngagalindeng
lalakon gending kadeudeuh

Najan sakedap jorélat tunjung balébat
éstu mo hilap karaos matak tibelat
ku henteu terang mulihnaku henteu terang mulihna
eeh, naha iraha.

Najan mung imut saulas sakilat ilang
tansah kairut hanjakal teu sering tepang
ku henteu terang léosnaku henteu terang léosna
eeh, geuning kamana.

4.       Kembang Impian

Antara lolongkrang kiceup
urang pateuteup
bulan pias enteupna lalangsé kayas
kaca jandéla nu muka
kaca katresna nu muka
peuting téh teuing ku jempling
asih téh teuing ku wening

Pangharepan lir laut nu jero
teu katepi ku sora panggero
urang teuleuman ku geter deudeuh duaan
urang tataran ku karep jeung pangharepan.

Tong teuing ngedalkeun lisan
urang guneman
na ciptaan bagja deukeut patémbongan
geter ti ati ka ati
hiber jadina pasini
saranggeuy kembang impian
sungkemeun kana lamunan.


5.       Kembang Tanjung Panineungan

Anaking jimat awaking
basa ema mulung tanjung rebun-rebun
di pakarangan nu reumis kénéh
harita keur kakandungan ku hidep
geus opat taun katukang
ema nyipta mulung béntang
nu marurag peuting tadi
béntang seungit ditiiran pangangguran.

Anaking jimat awaking
basa ema mulung tanjung rebun-rebun
beut henteu sangka aya nu datang
ti gunung rék ngabéjakeun bapa hidep
nu opat poé teu mulang
ngepung gunung pager bitis
cenah tiwas peuting tadi
layonna keur ka dieukeun, dipulangkeun.

Harita waktu layonna geus datang
ema ceurik ieuh, balilihan
ras ka hidep ieuh na kandungan
utun inji budak yatim deudeuh teuing
harita waktu layon geus digotong
ema inget ieu kana tanjung
dikalungkeun napasaran
kembang asih panganggeusan ieuh, ti duaan

Anaking jimat awaking
lamun ema mulung tanjung reujeung hideup
kasuat-suat nya pipikiran
tapina kedalna téh ku hariring
hariring éling ku éling kana tanjung
nu dipulung éh, kembang tanjung
nu nyeungitan pakarangan
nu nyeungitan haté urang, panineungan


6.       Longkéwang

[Baheula mun pareng nganjang
suguhna imut nyi lanjang
asih nu nganteur harepan
pasini na kasadrahan.] x 2

Mmmh, deudeuh teuingna peuting héab naraka
aya nyawa milar raga
bébéné mulang ti heula
bébéné mulang ti heula.

Mmmh, deudeuh teuing
na peuting hujan cimata
aya waruga palastra
jajaka raheut haténa
jajaka raheut haténa.

[Ayeuna mun pareng nganjang
nu témbong ukur kalangkang
mega mendung na jajantung
lagu liwung na bangbarung.] x 2
.. lagu liwung na bangbarung.


7.       Malati di Gunung Guntur

Malati di Gunung Guntur
seungitna sungkeman ati
bodas sésétraning asa
jadina tina mumunggang leuweung larangan.

Malati di Gunung Guntur
hanjakal henteu dipetik
béja geus aya nu boga
ngahaja melak di dinya tara guriang.

Ayeuna kurang geus jauh
malati sosoca gunung
boa geus aya nu metik duka kusaha.

Kamari jol aya beja
malati ratna mumunggang
majar can aya nu metik duka kunaon.

Malati di Gunung Guntur
ligar dina panineungan, na panineungan
na saha nu baris metik
kuring mah da puguh jauh
biheung kadongkang.


8.       Purnama Urang Nu Boga

Hibar deui purnama, hibar na ati
nyanding kembang malati nu kapiati
aya asih sumérén dina lahunan
aya deudeuh gumulung jero tangtungan
urang teang, enung,
poé isuk bulan sumedang wangi
urang seuseut, enung,
asih suci ari sumujud sari pangaji

Gelar deui lalakon, gelar ayeuna
nyampak lagu wirahma deudeuh kameumeut
taman éndah dicipta tempat ngabungbang
tepung teuteup duaan bunder kageugeut
langit béngbras, euis, bulan pinuh ngagenyas sutra kadéwan
angin lamping, eulis, ngelus laun ari haréwos béja kiriman
Hayu enung patémbongan paheut jangji panganténan, geuning
hayu enung patémbongan paheut jangji panganténan
purnama urang nu boga
ari purnama urang nu nampa.


9.       Sagagang Kembang Ros

Sagagang kembang ros tawis pangbakti ka diri
sulur waléh ti jungjunan, ieung asih nu wening.

Runtuyan haréwos jangji pasini katampi
moal weléh mikahéman, ieuh asih nu wening.
Sarining kembang jatining asih
jadi angkeuhan, duh urang duaan.

Ngaca pangharepan panteng kayakinanna dasaring ati urang duaan.
Sagagang kembang ros tawis pangbakti ka diri
sulur waléh ti jungjunan, ieung asih nu wening.


10.    Salam Manis

Ieu salam manis
manis salam kuring
nya ieu pisan nu salawasna nyanding
nyaring ngahariring

Ieu salam manis
manis salam kuring
nya ieu pisan nu salilana nganteng
anteng kapitineung
Datangkeun kuring deukeutkeun
deukeutkeun kuring raketkeun
duh, dunungan
datangkeun kuring deukeutkeun
deukeutkeun kuring raketkeun


11.    Salempay Sutra

Salempay sutra disulam jeung dikarawang
tawis soca ti jungjunan, duh..ti jungjunan.
Salempay sutra disulam mangrupa kembang
tawis asih ti kakasih, duh..ti kakasih.

Ngaraketkeun hubungan batin duaan
mupus waswas jeung cangcaya
di juruna disulam ngaran singgetan
ngaran kuring jeung manéhna.

Salempay sutra disulam jeung dikarawang
tawis soca ti jungjunan, duh..ti jungjunan.
Hiji tawis soca duh salempay sutra
jadi jimat pangreugreug ati disulam narawang duh salempay sutra geuning nyidem harepan.
Salempay sutra disulam mangrupa kembang
tawis asih ti kakasih, duh..ti kakasih.


12.    Samoja

Kedalna asih na bulan pinuh mamanis
hiji jangji pasini na rasmining wanci
mangsa samoja jongjon kembangan
duh eulis, langit lénglangangin rintih dina ati, aduh.

Lalakon lawas na bulan pinuh katineung
aya jangji pasini nu henteu ngajadi
mangsa samoja geus ngarangrangan
duh ieung, langit angkeub
samagaha dina haté, duh.
Ayeuna kantun waasna, jungjunan
lalakon ka tukang ditéang ngan ku ciptaan
kamari nu pamit, kamari nu pamit
datang deui na kalangkang.
Ayeuna tinggal ngangresna, jungjunan
lalakon nu pegat disambung ngan ku ciptaan
kamari nu leungit, kamari nu leungitrék lebeng mo deui datang.


13.    Sariak Layung


Sariak layung di gunung
iber pasini patepung lawung
teuteup jauh ngawangwang nu dipigandrung
eeh, ngawangwang nu dipigandrung, aduh

Haréndong meuhpeuy harideung
jalan satapak rarambu leuweung
kumalangpang ronghéap nu kapitineun
geeh, ronghéap nu kapitineung, duuh

Surya surup layung hibar
ka tanjakan sawangan diumbar
geus ngolébat, ieuh, samar-samar
hariring asihna kapireung ngalalar
Angin tiis ti mumunggang
katitipan haréwos kamelang
tawis deudeuh, ieuh, nu maranti
sungkeman kahéman saranggeuy malati.


14.    Wengi Énjing Tepang Deui

Disimbutan ku halimun
diaping ku indung peutinglalaunan ngalayangna
sukma ninggalkeun jasmani
emh, aduh, sukma ninggalkeun jasmani
ngalayang ka awang-awang
rét nepangan ka nu tebih
nepungan ka urang gunung
malati di pinggir pasir
kakara pisan ligar
nakapendakna tacan lami
katuruban dangdaunan
kahempi ka nagara sari.

Kembang diburu dirungrum
sawengi henteu kapanggih
patapan henteu kalanglang
raraosan mah sawarsih
emh, aduh, raraosan mah sawarsih
hawar-hawar sora hayam
ciri parantos janari
nu nyumput téh humarurung
teungteuingeun milik diriharianeun teuing kadar
misahkeun anu keur asih
kembang nganggo dihalangan
ditundung ku indung peuting.

Gunung geus aya di pungkur
indit haté mah murilit
duh, indit haté mah murilit.
Miang gé da sumoréang
Parangtritis kapiati
aduh enung pileuleuyan
wengi énjing tepang deui,
duh, aduh, wengi énjing tepang deui.


15.    Panon Hideung

Panon hideung
Pipi koneng
Irung mancung
Putri Bandung
Putri saha
Di mana bumina
Abdi reseup.....Ka anjeunna

Siang wengi
Kaimpi-impi
Hate Abdi
Sara redih
Teu emut dahar
Teu emut nginum
Emut ka nu geulis ......Panon Hideung16.    Indung

Nu Ngawih: Wina

Duh indung duh indung
Naha anjeun téh dimana
Abdi keueung duh indung
Na kunaon anjeun téh ngantunkeun abdi
Milari nu janten indung
Lamina mangtaun-taun
Saupami aya kénéh
Na di mana atuh ayeuna
reff
Kalér kidul tos dijugjug
Ngulon wetan didatangan
Tapi anu jadi indung
Teu aya laratananan
Ya Allah maha uninga
Na di mana indung abdi
Gusti Nu Maha Suci
Mugi pitulung ka abdi
Duh indung duh indung

17.    Budak Saha

Dipikir siang jeung wengi
Hirup téh naha nyorangan
Dirasa-rasa da puguh aya nu boga
Ema bapa anjeun di mana

Teu sangka ku nasib diri
Hirup téh pahatu lalis
Lami gedé cicing di yayasan
Ema bapa anjeun di mana

Duh Gusti ari abdi budak saha
Teu puguh laratanana
Batin ceurik balilihan
Ari abdi budak saha
Ieu haté terus tumanya
Na di mana anu ngandung
Na di mana nu ngayuga
Ari abdi budak saha
Ieu haté terus tumanya
Na di mana ari indung
Na dimana ari bapa

18.    Anak Jalanan

nu ngawih: Kustian

Ceuk batur mah kuring téh budak jalanan
Gawé ukur ngamén dina kendaraan
Sabenerna haté ngarasa nalangsa
Puguh hirup ragap taya
Kolot teu apal di rupa
Jeung deui duka di mana

Mun panas kapanasan
Mun hujan kahujanan
Mun reup peuting ngadon saré di émperan
Pakukuh hirup di jalan
Henteu boga patempatan
Pikeun pangbalikan

Ti mana ti mana atuh ti mana
Diri kuring ti mana atuh asalna
Kumaha atuh kumaha
Diri kuring na kumaha mimitina
Ya Allah paparin abdi pituduh
Na di mana kolot abdi téh ayana

19.    Maghrib
Tah sora bedug batur tanda geus maghrib
Geus nitah reureuh ulin Ttrus ka masjid
Beulah kulon hibar layung
ngajak muji ka Yang Agung
20.    Bubuy Bulan
Bubuy bulan bubuy bulan sangray bentang
Panon poe panon poe di sasate
Unggal bulan unggal bulan abdi teang
Unggal poe unggal poe oge hade
·         bubuy bulan sangrai bintang
·         matahari matahari disate
·         setiap bulan setiap bulan saya jemput
·         setiap hari setiap hari juga baik
Situ Ciburuy laukna hese dipancing
Nyeredet hate ningali Ngeplak caina
Duh eta saha nu ngalangkung unggal enjing
Nyeredet hate ningali sorot socana
·         situ ciburuy ikannya susah dipancing
·         menggetarkan hati melihat luas airnya
·         duh itu siapa yang lewat tiap pagi
·         menggetarkan hati melihat sorot matanya
21.    Peuyeum Bandung
Dimana mana di kampung di kota
Tos kakoncara ku nikmat rasana
Sampeu asalna teu direka-reka
Naon namina duh matak kabita
·         dimana-mana di kampung dan di kota
·         sudah terkenal oleh nikmat rasanya
·         sampeu asalna teu direka-reka
·         apa namanya duh membuat tergoda
Peuyeum bandung kamashur
Pangaosna teu luhur
Ku sadaya kagaleuh
Sepuh jeung murangkalih
·         peuyeum bandung terkenal
·         harganya tidak tinggi
·         oleh semua terjangkau
·         orang tua dan anak-anak
Mangga cobian bilih panasaran  Peuyeum ti bandung henteu sambarangan
·         silakan dicoba jikalau penasaran
·         peuyeum dari bandung tidak sembarangan
22.    Manuk Dadali
Mesat ngapung luhur jauh di awang awang
Meberkeun janjangna bangun taya karingrang
Kukuna ranggaos reujeung pamatukna ngeluk
Ngepak mega bari hiberna tarik nyuruwuk
·         terbang tinggi di angkasa
·         mengepakan sayapnya tanpa rasa takut
·         kukunya ranggaos dan pamatuknya ngeluk
·         mengintari mega terbangnya sangat cepat
Saha anu bisa nyusul kana tandangna
Gadang jeung partentang taya bandingan nana
Dipikagimir dipikaserab ku sasama
Taya karempan ka sieun leber wawanenna
·         Siapa yang bisa menyusul terhadap keberadaanya
·         Keberadaannya tiada bandingannya
·         Ditakuti disegani oleh sesama
·         tidak ada ketakutan keberaniannya sangat besar
Manuk dadali manuk panggagahna
Perlambang sakti Indonesia jaya
Manuk dadali pang kakoncarana
Resep ngahiji rukun sakabehna
·         Manuk dadali burung paling kuat
·         lambang sakti Indonesia jaya
·         Manuk dadali paling terkenal
·         Suka persatuan dan kerukunan untuk semuanya
Hirup sauyunan tara pahiri-hiri
Silih pikanyaah teu inggis bela pati
Manuk dadali gadung siloka sinatria
Keur sukmana bangsa di nagara Indonesia
·         Hidup bersama tidak ada rasa iri
·         saling menyayangi tidak takut mati
·         manuk dadali lambang ksatria
·         untuk sukmanya bangsa di negara Indonesia
23.  LENGITEN
kamana panutan abdi
nu sok biasa sumping
kamana panutan rasa
nu sok leukeun ngariksa

tara-tara tisasari
abdi ngaraos sedih
teu aya keur pangumaha
keur batur suka-suka

iyeuh abdi leungiteun
mondok ge tara tibra
iyeuh abdi leungiten
neda tara mirasa

kamana panutan abdi
nu sok biasa sumping
kamana panutan rasa
nu sok leukeun ngariksa

iyeuh abdi leungiteun
mondok ge tara tibra
iyeuh abdi leungiten
neda tara mirasa

kamana panutan abdi
nu sok biasa sumping
kamana panutan rasa
nu sok leukeun ngariksa

24.    KASMARAN

upami ningali kembang
kacipta manehna ngalangkang
kapiraray pameuteu nu asri nu anggunmanis
kapiatigeus titip nadiri jiwa romantis

upami ningali bulan
kagambar manehna nembongan
linuh rasa imutna sorana ngagupayheman
ngagalineng bungkusan hariring tembah kasmara

kamana-mana urang bareng(urangbareng)
kamana-maa urang nyalindung(urang nyalindung)

satujuan sahate sa ikhwan saka tineung saka melang
salira mah ngundangan harepan natar asih anu manjang

upami laksana tepung
mamanis sumanding gumulung
putih asihan nu wening gumeling sajalan leumpang
mapaesan carita balaka cinta nu urang

25.    EMUT BAE

lain ti baheula atuh kang urang teh pateupang
ieu hate abdi atuh kang emut bae ka eungkang
teu benang dipapalerkeun,teu benang di bebenjokeun

lain ti baheula atuh kang urang teh patepang
ieu hate abdi atuh kang,emut wae kaeungka
tebeunang dipapalerkeun,tue benang ibebenjokeun

Reff:
dipapareng sugan jaga
endah mun laksana
wangi asih nu duaan
imut bagia tineung rasa

dipapareng sugan jaga
endah mun laksana
wangi asih nu duaan
imut bagja tineung rasa

aduh engkang
emut bae ka eungkang
aduh engkang baabdi kabiluyuingan

26.    BONGAN ENGKANG

mun ngalangkung anjeuna tos alim deui
abong kena lekasan paturay tineung

mun ngalamun anjeuna tos alim deui
pura-pura ngalieus miceun paneuteup

bongan eungkang ka abdi janji satia
bongan eungkang ka abdi mungkacarita

bongan eungkang ka abdi geuningsulaya
bibilasa ka abdi tega ngantunkeun

na kunaon kapungkur kedah patepang
kanggo naon upami kedah pa anggang

27.    BANGBUNG RANGGAEK

pajar maneh naek kareta cikajang
dimuatan mah disisi jambatan

pajar maneh deuh teu ngewa-ngewa acan
tos narosan mah hate seseblakan
bangbung ranggaek tadi embung ayeuna daek
bangbung ranggaek tadi embung ayena daek

cau kepok duh kintuinan ti baros
ti barosna mah tos dikaranjangan
pa amprokmah leuh teu hawatos teunaros
tosnarosnamah geuing sering dianjangan

pajar maneh deuh heunteu alim patepang
nu kasepnamah geuning sering ngalanglangan

28.    PEUNYEUM BANDUNG

Dimana-mana,di kampung di kota
Tos kakoncara,ku nikmat rasana

Sampeu asalna teu di reka-reka
Naon namina ku matak kabita

Reff:
peuyeum bandung ka mashur
pangaosna teu luhur
ku sadaya ka galeuh
seupuh jeung murang kalih

mangga cobian,bilih panasaran
peuyeum ti bandung,heunteu sambarangan

29.    NENG GEULIS

Neng geulis pujaan eungkang
Neng geulis akang hoyong tepang
Upami teu aya pamengan
Langkung sae urang keunalan

Neng geulis pujaan eungkang
neng geulis akang hoyong teupang
upami teuaya pamengan
sasih paun yu urang tunangan

eta saha anu acuk bodas
eta saha snu acuk kayas
pipi koneng irung mancung
putri Bandung

Neng geulis pujaan eungkang
neng geulis akang hoyong teupang
upami teuaya pamengan
sasih paun yu urang tunangan

30.    PANON HIDEUNG

Panon hideung, irung mancung
Pipi koneng, putri bandung
Putri saha, di mana bumina
Abdi resep, ka anjeunna
Siang wengi, a impi-impi
Hate abdi, sara redih

Teu emut dahar, teu emut nginum
Emut kanu geulis, panon hideung

31.    HARIRING KURING

teungah peuting
keur jemplang jempling
kuring nyaring
teu geunah cicing
hate melang sumoreang
buah ati lawas teu patepang

cuang ciung
kuring sorangan
nunggelis di pangumbara
lieuk deungeun lieuk lain
taya pisan geusan pamuntangan

rek sasambat kasahanya-nyambat
suwung dulur walurat sobat
sangsang badan nya nitipkeun diri
iwal ka gusti yang widi

hiliwirkeun duh angin peuting
pang nepikeun hariring kuring
ka jungjunan nu ngantosan
kawih ati nu keur rungsing pusing
kawih ati nu keur rungsing pusing

32.    ES LILIN

Es lilin mah didorong-dorong
dibantun mah dibantun ka Sukajadi
abdi isin ceuceu samar kaduga
sok sieun mah aduuh henteu ngajadi

Es lilin mah ceuceu buatan Bandung
dicandakna geuningan ka Cipaganti
abdi isin jungjunan duh bararingung
sok inggis mah aduuh henteu ngajadi

Itu saha dunungan nu nungtun munding
digantelan geuning ku saputangan
itu saha dunungan ku ginding teuing
sing horeng mah aduh geuningjungjunan

Es lilin mah ceuceu dikalapaan
raosna mah geuningan kabina-bina
abdi alim dunungan paduduaan
sok sieun mah dibantun kamana-mana

Kamana mah dunungan ngaitkeun cingcin
ka kaler mah aduuh katojo bolat
kamana mah dunungan ngaitkeun pikir
sakieu mah aduuh panas hatena

33.    POTRET MANEHNA

Potret manehna nu katampa minggukamari
Dipiguaan disimpen di hade-hade

Hanteum diteuteup,jadi batur dina simpe
Aduh endahna mapaesan taman hate

Potret manehna –potret manehna
Ditilik disidik-sidik
Diteuteup dibulan-balik
Kumanis bae

Potret manehna-potret manehna
Socana,imutna,teuteupna sagalana
Ngan keur kurig bae

Potret manehna wawakil jirim manehna
Tanda satia malah kaemut salilahna
Mati hiji tina ati gambaran kateupung
Potrek anu dikeukeuweuk
Potret manehna

34.    ANGIN PEUTING
Seungit angin Priangan
Ngusapan embun-embunan duhembun-embunan
Hawar-hawar reureundahan ngahariring Ayun ambing, ayun ambing
Seungit angin kahyangan
Sumerep na lelembutan duh na lelembutan
Hawar-hawar reureundahan ngahariring

35.    ELING-ELING MANGKA ELING
Dengkleung dengdek 2 x sisi lamping
Anu dewek enya anu kuring
Tanah wasiat tanah duriat
Anu matak tibelat nya rarasaan

Dengkleung dengdek 2x sisi lamping
Anu dewek enya anu kuring
Tanah katresna jati sarakan
Anu tetep marengan nya lelembutan

36.    ANGKREK JAPATI
Angkrek japati na cangkring
Keur karembangan
Sisi wahangan barodas

Kareta api geus datang
Sinyal geus muka
Reg di setoplas Cibodas

Gupay gupay anaking
Gupay gupay digupaykeun ku manehna
Reumbay reumbay anaking
Reumbayna nginjeum cipanon ti manehna

37.    SESAH HILAPNA

Asa-asa urang the
Nembean tepang
Aya kereteg hate
Dugdug surser-ser
Sesah hilapna
Gening bet sungkan papisah
Duh….sesah hilapna

Kantenan urang the
Nembean tepang
Aya nu euntep
Gerents kadeudeuh
Sesah hilapna
Nyanding asih dina ati
Duh…..sungkan patebih

Ayeuna urang ngahiji
Geus jadi batur sa ati
Gumulung siang jeung wengi
Duh…bagja nyanding asih

Teu kaop teu tepang sa dinteun
Teu kawawa ku rasa kangen
Teu beunang di papalerkeun
Teu beunang di bebenjokeun

38.    SORBAN PALID (AKANG HAJI)

Akang haji sorban palid,palidna ka cilamaya
Akang haji sumangga calik,nyanggakeun mah sa aya-aya

Akang haji sorban palid,palidna mah ka cikapundung
Akang haji kunaon balik,ulah lila da lila pundung

Reff :
Kaso pondok,kaso panjang
Kaso ngaroyom ka jalan
Najan sono najan heman
Teu sae ngobrol di jalan

Kaso pondok,kaso panjang
Kaso ngaroyom ka jalan
Sono mondok,sono nganjang
Sono patepang di jalan

Akang haji sorban palid,palidna ka cilkimiri
Akang haji kunaon balik,ulah osok da nganyenyeri

Akang haji sorban palid,palidna ka cilamaya
Akang haji sumangga calik,nyanggakeun mah sa aya-aya

39.    SAPU NYERE PEGAT SIMPAI

Ririungan urang karumpul
Meungpeung deukeut,hayu urang sosonoan
Pacangkrama hari ngawadul
Urang silih tempas silih aledan

Moal lila jeung babaturan
Hiji wanci anu,geus ditangtukeun
Bakal pisah bakal pajauh
Bakal mopohokeun,ka tineung urang

Sapu nyere pegat simpai,bakal kasorang
Takdir gusti hyang widi,pasti kalakon
Urang rek papisah,urang rek pajauh
Meungpeung deukut,hayu rang sosonoan

40.    SALAM KANGEN

Dina peuting nu jempling
Hate anteb mikangen
Kasalira nu janteun kakasih
Buah ati panyileukan
Siang jeung wengi

Dina lirih na angina
Titip salam kakasih
Salam kangen
Salam rasa deudeuh
Mugi dugi ka salira

Teu hilap ucap wilujeung weungi
Kanggo salira aduh panutan.......

Mugi gambaran diri,sing ngajadi keumbangna
Numapaes endahna
Impenana salira

Mugi gambarna diri,sing ngajadi tatanan
Numinuhan na ati salira
Nungwujud hareupan
Pikeun pateupang

41.    PIKEUN PATEPANG

Saha Anu Leupat
Saha nu leupatna
Mun diri katalanjuran
Bongan diri salira
Rek sarimbak jeung manehna

Saha nu lepatna
Mun heureuy kaleuleuwihi
Da bongan teureuh salira
Bet sasorot jeung birahi

Hanjakal tepang teh kapandeurian
Dina wanci geus reprepan
Ulah maksa kudu di penta
Tangtu gede mamalana

Badan nu leupat
Timangsa pa duduan
Da hate perna kagewang
Ku salira jeung teuteupna
Pahlawan Bangsa
Teu honcewang sumoreang
Tekadna pahlawan bangsa
Candu mundur pantano mulang
Mun maksud tacan Lausana

Berjuang keur leumah cai
Lali rabitur tenggang pati
Taya basa menta pamulang tarima
Iklas ridho keur sorban merdeka

Sinatria dana laga
Bela bangsa jeung negara
Di barengan tekad suci
Berjuang keur lemah cai

Teu ngingetkeun kadirina
Asal nagri bangsa waluya
Bisa jembar merdeka mukti wibawa
Jasa tujuan pahlawan bangsa

Naon Lepatna
Naon leupatna,naon dosana
Mun diri katarik tresna simpati
Kabandang kamelang

Naon lepatna, naon dosana
Mun rasa rumasa nyeunpatkeun tresna
Mika asih kadirina

Kapan cinta kedah anteb,jeung asih
Kapan asih kedah,timtim sumandingna

Sedeng rasa rumasana,mah jeun deudeuhna
Demi kasatiaan,janteun pageuh pamandangan

Naon tepatna,naon dosana
Neupikeun tungkusan kalbu,mustika asmara

Naon lepatna,naon dosana
Da niat ge saenyana,mika asih ka dirina

42.    MOJANG PRIANGAN

Angkatna ngagandeuang
Bangun taya karingrang
Nganggo sinjang dilamban
Mojang priyangan.

Umat-imut lucu
Sura Seuri nyari
Lara-lirik keupat
Mojang Priyangan

Diraksukan kabaya
Nambihan Cahayana
Dangdosan sederhana
Mojang priyangan

Mojang anu donto
matak sono nu nempo
Mun tepung sono ka…
Mojang priyangan ( balik ke atas*)

Gareulis maranis
Disinjang lalenjang
Estu surup nu nempo
Mojang priyangan… mojang priyangan…
Mojang priyangan…


43.    PILEULEUYAN

Hayu batur –hayu batur
Urang kumpul sararea
Hayu batur-hayu batur
Urang sosonoan heula

Pileuleuyan-pileuleuyan
sapu nyere pegat simpay
pileuleuyan-pileuleuyan
paturay pateupang deui

amit mundur-amit mundur
amit ka jalma nurea
amit mundur-amit mundur
da kuring bade ngumbara

Pileuleuyan-pileuleuyan
sapu nyere pegat simpay
pileuleuyan-pileuleuyan
paturay pateupang deui

44.    MAWAR BODAS

Mapay jalan satapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Henteu karasa capena
Sabab aya nu diteang…

Hujan angin dor dar gelap
Henteu aya keur ngiuhan
Sanajan awak rancucut
Teu paduli kajeun teuing

Nu penting mah asal nepi
Ka tempat anu di tuju
Rek ngalongok mawar bodas
Nu moal lila kaala

Sugan tea moal gagal
Kembang geus aya nu boga
Balik teh asa ngoleang
Lempang ge asa ngalayang

Teu kasawang ti anggalna
Teu kapikir titadina
Lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing
Mikiran pipanyakiteun… mikiran pipanyakiteun

45.    ULAH CEURIK

Cag di dieu
Cag samet dieu
Lalakon cinta nu urang

Tep anteupkeun
Tong diguar deui
Carita cinta nu pegat

Najan kagandrung sagulung
Najan duriat sajagat
Kadeudeuh nu nyangreud pageuh
Akhirna urang papisah pisah,

46.    REK KA SAHA

Rek ka urang mana
Geura milari gentosna

Cik ka kidul
Cik ka kaler
Kulon Wetan moal nyaram

Tos teu aya kakaitan
Antara urang dua'an
Lain anjeun lain abdi
Urang geus lain lainna

Reff.
Ulah ceurik
Tong di ceungceurikan
Tarimakeun janten randa
Abdi pasrah jadi duda
Da kieu geuning kuduna
Urang teu bisa kumaha

Ulah ceurik
Tong di ceungceurikan
Wayahna urang papegat
Najan hate masih beurat
Pileuleuyan-pileuleuyan
Hampura abdi hampura

47.    NAHA SALAH

naha salah lamun kuring boga rasa cinta salian ka anjeun
naha salah lamun kuring boga rasa deudeuh salian ka anjeun

sapanjang anjeun satia akang moal rek khianat,
cinta akang moal unggut karinduan
sapanjang anjeun satuhu akang moal rek midua,
cinta akang moal kedal kaanginan

cinta akang mang bulan anu nyaangan peuting, bakal aya salawasna
cinta akang sangenge anu maturan poe, bakal aya salalawasna

ulah....melang
ulah....hariwang

naha salah lamun kuring boga rasa cinta salian ka anjeun
naha salah lamun kuring boga rasa cinta salian ka anjeun

sapanjang anjeun satia akang moal rek khianat,
cinta akang moal unggut karinduan
sapanjang anjeun satuhu akang moal rek midua,
cinta akang moal kedal kaanginan

cinta akang mang bulan anu nyaangan peuting, bakal aya salawasna
cinta akang sangenge anu maturan poe, bakal aya salalawasna

48.    CAK CAK

mun kuring ker hayang nyumput
cak caK aya didinya
mun kuring keur hayang panggih
cak caK aya didinya
mun kuring keur narik sorong
cak caK aya didinya
mun kuring keur baed pundung
cak caK aya didinya

seuri anteung ngabayangkeun
nya ngabayangkeun manehna,
seuri tibra ngimpikeun,
nya ngimpikeun manehna

Lamun cak cak bisa nyarita
hariwang sieun bebeja
lamun cak cak bisa nyarita
sok sieun sabalakana
ngadongeng kuring kumaha
sanajan bari jeung eunya

untung cak cak teu bisa nyarita
muga-muga salawasna (2x)

[tong siah tong bisa ngomong ach,
bade kamarana ari cak cak?]

49.    HAYANG KAWIN

Hayang Kawin win win win Hayang kawin
Geus teu tahan mang tauntaun bubujangan
Hayang Kawin win win win Hayang kawin
Geus teu kuat beurang peuting duh ngajablay

Era ku tatangga eujeung babaturan
Loba nu nyeletuk cenah kuring bujan galapuk
Isin ku pa RT isin ku pa RW
Sering ngalelewe cenah teu payu ka awewe

Hayang Kawin win win win
Hayang kawin euy..

Ema.. Bapa.. Cing pangneangkeun jodo
Kuring embung boga titel jomblo
Ema.. Bapa..sok pangmilihkeun calon
Asal ulah urut ucing garong

Keun bae randa ema..
Randa bengsrat anyar pegat ema..
Komo parawan ema..
So pasti paten
Masih disegel masih disegel
gel.. gel.. gel.. gel..

50.    KADANG-KADANG

panggihna Kadang kadang
bareungna Kadang kadang
deukeutna Kadang kadang
apelna oge Kadang kadang
nya kadang2
nyaahna Kadang kadang
deudeuhna Kadang kadang
deukuetna Kadang kadang
satiana ge Kadang kadang
nya kadang2 Kadang kadang
[lieur ah]
Kadang kadang kuring jadi bingung sorangan
boga kabogoh model manehna
Kadang kadang kuring jadi teu pararuguh
.....
Kadang kadang hayang deukeut
Kadang kadang ayang jauh
hayang kitu hayang kieu
nya Kadang kadang

manehna Kadang kadang
kuring jadi milu Kadang kadang
tungtungna Kadang kadang
sok hayang putus nya Kadang kadang
jadina putus da Kadang kadang
geus ach putus lieur ach cape!


0 komentar:

Posting Komentar

About

Menu